Supreme Artist : His Majesty King Bhumibol Adulyadej อัครศิลปิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Biography
Timeline
supremeartist
E-Book
Patrons
About Project
อัครศิลปิน
ทัศนศิลป์ สาขาจิตรกรรม
ทัศนศิลป์ สาขาภาพถ่าย
ดุริยางคศิลป์
วรรณศิลป์
นฤมิตศิลป์
ธ ทรงสร้างสรรค์

About Project
คำปรารภ
คำนำ
คณะผู้จัดทำ
คำนำ


โดย ผู้อำนวยการมูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙
ศิวะพร ทรรทรานนท์การรวบรวมข้อมูล รายละเอียดที่เกี่ยวกับศิลปกรรมแต่ละชิ้นเป็นสิ่งที่พึงกระทำสำหรับการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับศิลปินแต่ละท่าน แต่ขอบเขตการทำงานจะขยายกว้างขึ้น หากศิลปินมีความสามารถในแขนงที่หลากหลายเพราะต้องคำนึงถึงมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้ชีวิต การศึกษา อาชีพ ระยะเวลา สภาพแวดล้อมร่วมสมัย ฯลฯ ซึ่งจะมีผลต่อความเข้าใจในชีวิต และผลงานของศิลปินได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็น “ศิลปิน” ผู้รังสรรค์งานศิลปะอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ เช่นกัน อันเป็นที่มาของโครงการ “อัครศิลปิน” ที่มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙ ดำเนินอยู่นี้โดยมุ่งหวังที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับศิลปกรรมตลอดจนงานสร้างสรรค์เกี่ยวเนื่องอื่นๆ เป็นที่แน่นอนว่าจะต้องรวมไปถึงเหตุการณ์แวดล้อมทั่วไปที่ร่วมสมัย เพื่อเป็นประจักษ์พยานในพระปรีชาสามารถสมกับพระราชสมัญญานาม “อัครศิลปิน”


ความน่าพิศวงเกิดขึ้นเมื่อการประมวลข้อมูลที่ได้รับจากการค้นคว้ามารวมเป็นกลุ่มก้อนแล้ว สะท้อนให้เห็นว่า “เรา” ต่างก็สามารถติดต่อสื่อสารกับ “พระองค์” ผ่านภาษาแห่งศิลป์ที่เป็นสากลได้ โดยไม่ผูกกับกาลเวลา ด้วยสื่อที่หลายหลากเกินกว่าศิลปินหลายคนจะสามารถ ดังนั้นการนำเสนอผลสำเร็จของโครงการนี้จึงจำกัดไว้เพียงข้อมูลพื้นฐานตามที่เป็นจริงเท่านั้น เปิดช่องอิสระให้กับผู้เสพย์ศิลป์ได้สื่อสารสนทนากับผลงานเมื่อเผชิญหน้ากับศิลปกรรมโดยตรง ทั้งจากนิทรรศการ หนังสือ หรือในเว็บไซต์ได้ตามอัธยาศัย
ขอเชิญทัศนา


arrow up กลับสู่ด้านบน 
อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ
Rama IX Art Museum
อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ