Supreme Artist : His Majesty King Bhumibol Adulyadej อัครศิลปิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Biography
Timeline
supremeartist
E-Book
Patrons
About Project
อัครศิลปิน
ทัศนศิลป์ สาขาจิตรกรรม
ทัศนศิลป์ สาขาภาพถ่าย
ดุริยางคศิลป์
วรรณศิลป์
นฤมิตศิลป์
ธ ทรงสร้างสรรค์
Supreme Artist creative
  Supreme Artist creative

พระพุทธรูป
จิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถาน
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
ศิลปกรรมในพระราชนิพนธ์พระมหาชนก
  วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกภายในพระอุโบสถ.


พระอุโบสถที่เรียบง่ายและงามสง่า ตามแนวพระราชดำริ

พระอารามหลวงชั้นตรี
วัดประจำรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกำเนิดมาจากแนวพระราชดำริที่มีพระราชประสงค์ให้ วัดเป็นศูนย์กลางและตัวอย่างของชุมชน ตามหลัก บวร หมายถึง บ้าน วัด ราชการ ระยะแรก
ในช่วงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่ชุมชนบึงพระราม ๙ จนต่อมากลายเป็น โครงการบึงพระราม ๙ ในปัจจุบันที่ดำเนินงานเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียและพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมให้ควรจัดตั้งวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่ จึงได้เป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการสร้างวัด โดยเริ่มก่อสร้างในพุทธศักราช ๒๕๓๘ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามวัดว่า วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก


พระราชประสงค์สำคัญในการสร้างวัด คือ ประหยัด เรียบง่าย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน ทรงติดตามการดำเนิน งานอย่างต่อเนื่อง ทรงปรับงบประมาณลงจากเดิม ๑๐๐ ล้านบาทเป็นไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท พร้อมทั้งมีพระราชวินิจฉัย ให้ลดขนาดพระอุโบสถ และอาคารแวดล้อมให้มีขนาดเล็กลงตามงบประมาณใหม่ เพื่อเป็นวัดตัวอย่างสืบต่อไป นาวาอากาศเอก อาวุธ เงินชูกลิ่น ศิลปินแห่งชาติ เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบถวายงานตามแนวพระราชดำริ ได้ออกแบบ อาคารให้สวยงามและเรียบง่าย มุ่งเน้นที่จะใช้ประโยชน์ภายในอาคารอย่างเต็มที่ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นการประสานศิลปกรรมไทยแบบโบราณ และความร่วมสมัยเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน


สถานที่ตั้งของวัด : เลขที่ ๙๙๙ ซอย ๑๙ ถนนพระราม ๙ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร


พระพุทธกาญจนธรรมสถิต
สำหรับพระประธานในพระอุโบสถ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชวินิจฉัยเลือก แบบพระพุทธรูปปางมารวิชัยและพระราชทานพระราชวินิจฉัยแก้ไขแบบแล้วพระราชทานนามว่า พระพุทธกาญจนธรรมสถิต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ประติมากรเป็นผู้ปั้น ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๓๙ - ๒๕๔๐พระพุทธกาญจนธรรมสถิต
พระประธานarrow up กลับสู่ด้านบน 
อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ
Rama IX Art Museum
อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ