Supreme Artist : His Majesty King Bhumibol Adulyadej อัครศิลปิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Biography
Timeline
supremeartist
E-Book
Patrons
About Project
อัครศิลปิน
ทัศนศิลป์ สาขาจิตรกรรม
ทัศนศิลป์ สาขาภาพถ่าย
ดุริยางคศิลป์
วรรณศิลป์
นฤมิตศิลป์
ธ ทรงสร้างสรรค์
Supreme Artist Design
Supreme Artist Design
Supreme Artist Design
  Supreme Artist Design

เรือใบฝีพระหัตถ์
พระสมเด็จจิตรลดา
อักษรประดิษฐ์
ส.ค.ส. พระราชทาน
แผนที่ฝีพระหัตถ์
ตำราฝนหลวง
ตราสัญลักษณ์
  ส.ค.ส. พระราชทาน

Greeting Card


ส.ค.ส.พระราชทานเป็นข้อความพระราชทานพรปีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชบริพาร และผู้ถวายงานในหน่วยงานต่างๆ โดยเริ่มแรกเมื่อเดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๒๙ ทรงพระราชทานโทรพิมพ์ปรุแถบตัวอักษรแสดงความขอบใจแก่ข้าราชบริพารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต ทรงลงท้าย ส.ค.ส. ด้วยรหัสประจำพระองค์ กส.๙ (กส.๙ คือรหัสประจำพระองค์รหัสหนึ่ง ซึ่งกรมไปรษณีย์โทรเลขทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อใช้ทรงงานผ่านวิทยุสื่อสาร) และถัดจากนั้นจะทรงระบุวันที่และเวลาที่ทรงจัดทำ ส.ค.ส.


ต่อมาเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๙ ทรงปรุแถบโทรพิมพ์เป็นข้อความขอบใจ และพระราชทานพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๓๐ เป็นข้อคิดให้ผู้ปฏิบัติงานลงในกระดาษ แล้วทรงส่งโทรสารถึงหน่วยงานต่างๆ ทรงลงท้าย ส.ค.ส. ว่า กส.๙ ปรุ


ปีถัดมา พุทธศักราช ๒๕๓๐ ทรงเปลี่ยนวิธีการจากการปรุแถบโทรพิมพ์ มาทรงใช้คอมพิวเตอร์ประดิษฐ์ ส.ค.ส. พระราชทานพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๓๑ และทรงลงท้ายว่า ก.ส. ๙ ปรุง เป็นครั้งแรก เนื่องจากมิได้ทรงใช้การปรุแถบโทรพิมพ์ แต่เป็นทรงปรุงด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์


เมื่อเริ่มทรงใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ ส.ค.ส. จะทรงออกแบบตัวหนังสือให้หลากหลาย เพิ่มภาพและลวดลายประกอบที่ทรงวาดจากคอมพิวเตอร์ใส่ไว้ให้สวยงาม พิมพ์เป็นสีดำบนพื้นขาว ต่อมาพุทธศักราช ๒๕๔๘ ทรงออกแบบ ส.ค.ส. ๒๕๔๙ พิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์สี่สีเป็นครั้งแรก ฉายพระรูปกับทองแดงสุนัขทรงเลี้ยง รวมถึงลูกหลานสุนัขทรงเลี้ยงอีกมากมาย พระราชทานเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในปีถัดมา


แต่นั้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบ ส.ค.ส.พระราชทานพรปีใหม่เผยแพร่ผ่านทางสื่อมวลชนสู่ประชาชนมาตลอดเป็นประจำทุกปี ยกเว้น พุทธศักราช ๒๕๔๘ ซึ่งประเทศไทยประสบเหตุการณ์สึนามิ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๗ ส.ค.ส.พระราชทานจะมีคำอวยพรและข้อความ ที่ในบางครั้งทรงแฝงพระอารมณ์ขัน แต่สื่อความหมายกระตุ้นเตือนใจประชาชนในแต่ละปี โดยจะแตกต่างกันไปตามสภาพเหตุการณ์ของประเทศในขณะนั้น นับเป็นของขวัญต้อนรับวันปีใหม่ที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยอันล้ำค่ายิ่งarrow up กลับสู่ด้านบน


 
อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ
Rama IX Art Museum
อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ