Supreme Artist : His Majesty King Bhumibol Adulyadej อัครศิลปิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Biography
Timeline
supremeartist
E-Book
Patrons
About Project
อัครศิลปิน
ทัศนศิลป์ สาขาจิตรกรรม
ทัศนศิลป์ สาขาภาพถ่าย
ดุริยางคศิลป์
วรรณศิลป์
นฤมิตศิลป์
ธ ทรงสร้างสรรค์
Supreme Artist Design
Supreme Artist Design
Supreme Artist Design
  Supreme Artist Design

เรือใบฝีพระหัตถ์
พระสมเด็จจิตรลดา
อักษรประดิษฐ์
ส.ค.ส. พระราชทาน
แผนที่ฝีพระหัตถ์
ตำราฝนหลวง
ตราสัญลักษณ์
  ตำราฝนหลวง

Royal Rain


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประดิษฐ์ภาพตำราฝนหลวงด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นภาพการ์ตูน แสดงขั้นตอน กรรมวิธีฝนหลวงทั้ง ๖ ขั้นตอน การดัดแปลงสภาพอากาศให้เกิดฝนจากเมฆอุ่น และเมฆเย็น พระราชทานแก่นักวิชาการฝนหลวง ให้ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ สำหรับทำฝนหลวงช่วยเหลือประชาชน ซึ่งประกอบด้วยหลักการก่อเมฆ การเลี้ยงให้อ้วน และการโจมตี ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ วิธี คือการโจมตีเมฆอุ่นแบบแซนด์วิช การโจมตีเมฆเย็นแบบธรรมดา และการโจมตีเมฆเย็น แบบซูเปอร์แซนด์วิช ซึ่งเป็นการใช้ ๒ วิธีแรกรวมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนให้สูงขึ้น และเพื่อเร่งการตกของฝน ก็จะมีขั้นตอนที่ ๔ คือการเพิ่มฝน โดยการโปรยเกล็ดน้ำแข็งแห้ง ซึ่งจะทำให้ฝนตกสูงขึ้นมีปริมาณน้ำฝน และฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานขึ้น


ตำราฝนหลวง แสดงให้ชาวไทยต่างประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพและพระวิริยอุตสาหะที่จะพระราชทานความรู้ทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ ซึ่งทรงนำภาพการ์ตูนมาแทนกรรมวิธีต่างๆ ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังทรงแฝงพระอารมณ์ขัน และวรรณกรรมไทยไว้ด้วยกัน นับเป็นงานออกแบบที่สร้างสรรค์ได้อย่างล้ำเลิศ
arrow up กลับสู่ด้านบน


 
อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ
Rama IX Art Museum
อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ