Supreme Artist : His Majesty King Bhumibol Adulyadej อัครศิลปิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Biography
Timeline
supremeartist
E-Book
Patrons
About Project
อัครศิลปิน
ทัศนศิลป์ สาขาจิตรกรรม
ทัศนศิลป์ สาขาภาพถ่าย
ดุริยางคศิลป์
วรรณศิลป์
นฤมิตศิลป์
ธ ทรงสร้างสรรค์
Supreme Artist Design
Supreme Artist Design
Supreme Artist Design
  Supreme Artist Design

เรือใบฝีพระหัตถ์
พระสมเด็จจิตรลดา
อักษรประดิษฐ์
ส.ค.ส. พระราชทาน
แผนที่ฝีพระหัตถ์
ตำราฝนหลวง
ตราสัญลักษณ์
  มูลนิธิชัยพัฒนา


มูลนิธิชัยพัฒนา
พุทธศักราช ๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้น โดยทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธาน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในลักษณะของการดำเนินงานพัฒนาต่างๆ ที่ระบบราชการไม่สามารถดำเนินการได้ทันที เป็นการช่วยให้กระบวนการพัฒนาเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดแบบตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิชัยพัฒนา และพระราชทานความหมายด้วยพระองค์เอง โดยมีหม่อมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี เป็นผู้เขียนแบบถวายรายละเอียด


ความหมายของตราสัญลักษณ์มูลนิธิชัยพัฒนาที่ทรงพระราชทาน ดังนี้
พระแสงขรรค์ชัยศรี หมายถึง พระราชอำนาจ พระบารมีที่จะฟันฝ่าให้เกิดการดำเนินการต่างๆ อันเป็นผลไปสู่ความมั่นคงแห่งพระราชอาณาจักร

ธงกระบี่ธุช เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะในการต่อสู้ เพื่อป้องกันอาณาประชาราษฎร์ และพระราชอาณาจักรให้พ้นภยันตรายทั้งปวง และประสบความสำเร็จในการต่อสู้นั้น

ดอกบัว หมายถึง ศักดิ์ศรี ความสงบร่มเย็น ความเจริญงอกงามและความบริบูรณ์แห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร และบรรดาทรัพยากรทั้งปวงอันจะนำไปสู่ความอยู่ดีกินดี และความสงบสันติสุขของประชาชนโดยทั่วหน้ากัน

สังข์ หมายถึง น้ำที่จะสร้างความชุ่มชื้น ชโลมแผ่นดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และความร่มเย็นเป็นสุข


  สุวรรณชาด


สุวรรณชาด
บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓ ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนสินค้าไทย สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยช่วยกันใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศ ทำให้ประชาชนมีงานทำ ขยายไปทั่วทุกภูมิภาค


ความหมายของคำ สุวรรณชาด มาจากคำสองคำรวมกัน คือ สุวรรณ ซึ่งแปลว่า ทอง และชาด แปลว่า แดง รวมเป็น ทองแดง พ้องกับชื่อของ ทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรด


ทรงออกแบบตราสุวรรณชาดเป็นภาพคำว่า สุวรรณชาด ในกรอบวงรี พื้นสีทอง ขอบสีแดง และได้พระราชทานให้หอการค้าไทยดำเนินการใช้ตรานี้ในการสร้างสินค้าไทยไปยังต่างประเทศ และได้ดำเนินการจดทะเบียนเมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๕


arrow up กลับสู่ด้านบน


 
อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ
Rama IX Art Museum
อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ