ลำดับที่ ๔ เพลงพระราชนิพนธ์ “ใกล้รุ่ง : Near Dawn”
   

ใกล้รุ่ง Near Dawn : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๙

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ และ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษ : ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา

ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ขณะทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช