ลำดับที่ ๑๓ เพลงพระราชนิพนธ์ “พรปีใหม่”
   

พรปีใหม่ : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๔

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ทรงพระราชนิพนธ์ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ ช่วงใกล้ปีใหม่ ครั้งเสด็จนิวัตพระนครเป็นการถาวร และประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต โดยมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพรปีใหม่เป็นเพลงแก่ปวงชนชาวไทย เมื่อพระราชนิพนธ์ทำนองแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์คำร้องเป็นคำอำนวยพรปีใหม่ และพระราชทานแก่วงดนตรี ๒ วงคือ วงดนตรีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำออกบรรเลง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงดนตรี สุนทราภรณ์นำออกบรรเลง ณ ศาลาเฉลิมไทย ในวันขึ้นปีใหม่ วันอังคารที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕