ลำดับที่ ๒๓ เพลงพระราชนิพนธ์ “Lay Kram Goes Dixie”
   

Lay Kram Goes Dixie : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๘

ทรงพระราชนิพนธ์เพลงนี้เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ และพระราชทานให้วงดนตรีลายครามเป็นกรณีเฉพาะ ต่อมาวงดนตรีลายครามได้บรรเลงออกอากาศเป็นครั้งแรกทางสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต