ลำดับที่ ๒๔ เพลงพระราชนิพนธ์ “ค่ำแล้ว : Lullaby”
   

ค่ำแล้ว Lullaby : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๘

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษ : ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษร่วมกับศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา และ ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา ประพันธ์คำร้องภาษาไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เพื่อกล่อมพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง ๓ พระองค์ที่ยังทรงพระเยาว์อยู่ เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) ประทับในอ้อมพระกรข้างหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอีกข้างหนึ่งทรงอิเล็กโทนเพลง Lullaby นี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอก็จะบรรทมหลับไป