ลำดับที่ ๒๘ เพลงพระราชนิพนธ์ “ฝัน : Somewhere Somehow”
   

ฝัน Somewhere Somehow : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๒

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : นายศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษ : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ


เพลินภูพิงค์

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค


ทรงพระราชนิพนธ์ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษ และนายศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ ประพันธ์คำร้อง “ฝัน” และพระราชทานออกบรรเลงในงานของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๒ ต่อมาพระราชทานให้นำออกบรรเลงในงานของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ทรงประทับพระราชหฤทัยในความงามของบรรยากาศและมวลดอกไม้นานาชนิด จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานทำนองเพลงนี้ ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ประพันธ์คำร้อง “เพลินภูพิงค์” ขึ้น