ลำดับที่ ๓๕ เพลงพระราชนิพนธ์ “พระมหามงคล”
   

พระมหามงคล : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๒

ทรงพระราชนิพนธ์ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่
นายเอื้อ สุนทรสนาน หัวหน้าวงดนตรีสุนทราภรณ์ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้เป็นเพลงประจำวงดนตรีสุนทราภรณ์ในโอกาสที่ก่อตั้งครบรอบ ๒๐ ปี ซึ่งนายเอื้อ สุนทรสนาน ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตั้งชื่อว่าเพลง “พระมหามงคล”