ลำดับที่ ๓๖ เพลงพระราชนิพนธ์ “ยูงทอง(ธรรมศาสตร์)”
   

ยูงทอง (ธรรมศาสตร์) : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๕

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : นายจำนงราชกิจ (จรัล บุณยรัตพันธุ์)

ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งแรก ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลง “ยูงธรรมศาสตร์” ที่มีทำนองเพลงและคำร้องที่สมบูรณ์ ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๖ เพื่อเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้ทรงปลูกต้นหางนกยูงไว้เป็นที่ระลึกด้วย