ลำดับที่ ๔๔ เพลงพระราชนิพนธ์ “เราสู้”
   

เราสู้ : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๖

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : นายสมภพ จันทรประภา

เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่สองที่ได้ทรงจากคำร้อง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ จากคำประพันธ์ที่เป็นกลอนสุภาพของนาย สมภพ จันทรประภา เมื่อทรงได้รับแรงบันดาลพระราชหฤทัยที่จะทรงพระราชนิพนธ์เพลง “เราสู้” ก็ทรงหยิบซองจดหมาย เพื่อทรงพระราชนิพนธ์ทำนอง เมื่อแล้วเสร็จได้พระราชทานให้ พลเรือตรี หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช เรียบเรียง และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ ออกบรรเลงในวันขึ้นปีใหม่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ พระราชวังบางปะอิน จากนั้น ได้ทรงแก้ไขจนพอพระราชหฤทัย