ลำดับที่ ๔๗ เพลงพระราชนิพนธ์ “รัก : Love”
   

รัก Love : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๗

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษ : หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กราบบังคมทูลขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงจากบทกลอนสุภาพ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อพระชนมายุ ๑๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้วง อ.ส. นำไปบรรเลงทุกวันศุกร์ และวันอาทิตย์ตลอดเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ต่อมาได้ทรงแก้ไข และได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ นำไปแยกและเรียบเรียงเสียงประสาน เพื่อทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ ในงานพระราชทานเลี้ยงปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยทรงบรรเลงดนตรีนำด้วยพระองค์เอง ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำออกอากาศทางสถานีวิทยุ จ.ส. ๑๐๐ เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๓๘