ลำดับที่ ๔๘ เพลงพระราชนิพนธ์ “เมนูไข่”
   

เมนูไข่ : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๘

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ จากโคลงสี่ “เมนูไข่” ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรี หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช นักดนตรีในวง อ.ส.วันศุกร์ นำไปแยกและเรียบเรียงเสียงประสาน เพื่อพระราชทานเป็นของขวัญในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงพระชนมายุ ครบ ๗๒ พรรษา ด้วยทรงรำลึกได้ว่า สมเด็จพระเชษฐภคินีโปรดเสวยพระกระยาหารไข่ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้นำออกบรรเลงและขับร้องในงานพระราชทานเลี้ยง เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ ณ ศาลาดุสิดาลัย